FYYSINEN TURVALLISUUS

Arvioimme toimitilat sekä tilojen käytettävyyden tietoturvallisuuden että toimintojen ja henkilöstön turvallisuuden näkökulmasta. Arvion perusteena pidettävä uhkamalli sekä toimintaympäristön asettama viitekehys määritetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Palvelumme lähtökohtana voi olla kriittisten toimintojen suojaaminen, jatkuvuuden hallinta, yhteistyökohtaisten vaatimustenhallinta tai viranomaisauditoinnin valmistelu osana yritysturvallisuusselvitysmenettelyä.

Toimenpiteet ja resurssit mitoitetaan ja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti edistämään organisaation häiriötöntä toimintaa. Autamme tunnistamaan organisaation toiminnan kannalta kriittiset toiminnot sekä arvioimaan toimintaympäristössä huomioitavien uhkien vaikutuksen palveluiden ja järjestelmien toimintakykyyn ennalta tunnistettavissa tai määritetyissä turvallisuustilanteissa.

Toteutamme kaikki palvelut asiakkaiden kanssa yhteistyössä, asiakasta parhaiten tukevilla ratkaisuilla. Päämääränämme on turvata asiakasorganisaation menestys ja mahdollistaa organisaation sisäisten resurssien keskittäminen organisaation omaan ydintehtävään.


JATKUVUUDEN HALLINTA

Tavoitteena on estää fyysisen turvallisuuden ratkaisuilla ja henkilöstön harjoitelluilla toimintamalleilla haitallisten tilanteiden vaikutus sekä varmistaa organisaatiolle tärkeän toiminnon häiriötön jatkuminen kaikissa turvallisuustilanteissa.
Normaaliolojen häiriötilanteita tai niiden vakavimpia ilmentymiä ovat tilanteet, jotka voivat johtaa organisaation toiminnan häiriintymiseen, merkittävään toimintakyvyn alenemiseen tai toiminnan keskeytymiseen.
Fyysisen turvallisuuden ratkaisumallit antavat henkilöstölle aikaa valmistautua ja toimia eri häiriötilanteissa.

TEMPEST – hajasäteilyn vaimennus

Hajasäteilyn vaimennustarve voi tulla esiin, esimerkiksi yhteistyökumppanin tai viranomaisen asettamissa tietoturvavelvoitteissa. Hajasäteilyltä suojautumiselle voi olla tarve myös organisaation omista lähtökohdista. Vaimennus voidaan toteuttaa aluevalvontaa tehostaen, toimintojen sijoitusratkaisuilla, tempest-suojatuilla laitteilla tai tietojen käsittelytilan vaimennusratkaisuilla sekä näiden yhdistelmillä. Autamme asiakastamme tunnistamaan hajasäteilyn vaimennusvaatimuksen kustannustehokkaan toteutusmuodon valinnassa, toteutussuunnittelussa sekä toteutuksessa. 

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Yrityksellämme on kokemusta laajojen valvontajärjestelmien suunnittelusta.
Suunnittelussa huomioimme asiakkaan tarpeen mukaisesti kehä-, alue-, kuori-, tila- ja
kohdevalvontaan kustannustehokkaasti sopivan tekniikan.
Valvontalaitteita määritettäessä huomioimme asiakkaaseen kohdistuvat uhkat sekä asiakkaan toimintaan liittyen valvontatekniikoiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden.